810 855
Ngày đăng: 16:07:10 14-07-2016-- Lượt xem: 6100.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

TƯGH: Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những công tác Phật sự đã thành tựu, chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2016 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hoạch định dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VII của Giáo hội, báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

         
 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ
6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những công tác Phật sự đã thành tựu, chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2016 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam được hoạch định dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), Nghị quyết Hội nghị kỳ 4 Khóa VII của Giáo hội, báo cáo sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành.
I. TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH:
1.      Phổ biến, triển khai nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự,  chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2016 và các văn kiện có liên quan của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành.
2.      Tổ chức mittinh trọng thể Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự các Tỉnh, Thành hội Phật giáo. 
3.      Tổ chức Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng một năm cộng đồng Asean.
4.      Giao ban Thư ký Hội đồng Trị sự nghiên cứu các vấn đề được Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh đặt ra tại các Hội nghị giao ban, đề xuất biện pháp giải quyết trình Ban Thường trực HĐTS chỉ đạo thực hiện; tiếp tục thực hiện công tác giao ban để chia sẻ thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của địa phương.
5.      Hỗ trợ Ban Tăng sự Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tăng sự toàn quốc năm 2016.
6.      Thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các tổ chức Phật giáo quốc tế.
7.      Hỗ trợ Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội xây dựng đề án mở lớp đào tạo cho Tăng Ni sinh nước ngoài.
8.      Giao Ban Thư ký và Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương nghiên cứu giải pháp hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng để tiến hành khởi công xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ giai đoạn I.
9.      Giao Ban Thư ký hỗ trợ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành tổ chức, triển khai có hiệu quả Thông tư 015/2016/TT.HĐTS ngày 11/02/2016 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN tỉnh, thành trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022.
10. Giao Ban Thư ký chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Hội nghị kỳ V khóa VII thông qua.
11. Hỗ trợ các Ban, Viện Trung ương, Phật giáo Nam tông Khmer, Phân ban, Phân viện triển khai thực các hoạt động Phật sự theo chương trình đã dự kiến.
12. Giao Ban Thư ký chuẩn bị kế hoạch, nội dung cho công tác tổ chức Hội nghị Kỳ V khóa VII Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG:
1. Ban Tăng sự:
 1. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong công tác phối hợp điều hành giữa Ban Tăng sự Trung ương với Ban Tăng sự các địa phương, với Ban Pháp chế TƯ, Ban Kiểm soát TƯ, Ban Giáo dục Tăng Ni TƯ, các Ban chuyên môn của HĐTS và Sơn môn, Hệ phái trong lĩnh vực Tăng sự.
 2. Thành lập Hội đồng biên soạn xây dựng một mẫu tiêu chuẩn thống nhất về tổ chức Giới đàn dựa trên cơ sở giới luật, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và phù hợp với truyền thống hệ phái, văn hóa Phật giáo của khu vực để làm tiêu chuẩn bắt buộc y cứ thực hiện.
 3. Thể chế hóa việc an cư, xuất gia, thọ giới, nghiệp sư, y chỉ sư, quản lý tự viện bằng một thông tư hướng dẫn chi tiết có cân nhắc yếu tố đặc thù của từng khu vực, hệ phái; chỉ đạo Ban Tăng sự các địa phương xây dựng bộ quy chuẩn đối với việc bổ nhiệm trụ trì dựa trên Nội quy Ban Tăng sự Trung ương và tình hình thực tế địa phương, đệ trình Ban Tăng sự Trung ương xem xét trình Ban Thường trực HĐTS phê chuẩn và phổ biến thực hiện.
 4. Chỉ đạo Ban Tăng sự các địa phương tiến hành thủ tục tấn phong giáo phẩm năm 2016 theo theo đúng quy định của Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương.
 5. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện thiết lập phần mềm quản lý và cấp đổi Giấy chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới, An cư kiết hạ mẫu mới.
6.     Tiếp tục duyệt xét cấp giấy Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thụ giới cho Tăng Ni, Chứng nhận Tu sĩ chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer, chứng nhận Tu nữ Phật giáo Nam tông Kinh.
7.     Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer trong việc thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự.
8.     Hỗ trợ Phân ban Ni giới Trung ương trong các hoạt động Phật sự.
9.     Tổ chức Hội thảo Tăng sự: "Thống kê Tăng Ni, Phật tử ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”.
2. Ban Giáo dục Tăng Ni:
1.      Thúc đẩy và triển khai chương trình biên soạn sách Giáo khoa Trung cấp Phật học; tiến hành in ấn các sách giáo khoa đã nghiệm thu bản thảo.
2.      Từng bước áp dụng sách giáo khoa Trung cấp Phật học được Ban Giáo dục Tăng Ni biên soạn mới vào chương trình giảng dạy cho toàn bộ hệ thống Trung cấp Phật học.
3.      Lập kế hoạch chuyển đổi các Trường Trung cấp Phật học đang đào tạo chương trình Cao đẳng Phật học thành Trường Cao Trung Phật học.
4.     Quan tâm, tạo mối quan hệ gắn bó giúp đỡ các lớp Sơ cấp, Trung cấp Phật học, Học viện Phật giáo Namtông Khmer được phát triển tốt.
5.     Củng cố việc thực hiện hành chánh trong ngành Giáo dục Phật giáo.
6.     Theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện chương trình đào tạo Thạc sĩ Phật học thí điểm tại Học viện Phật giáo Việt NamTp. Hồ Chí Minh.
7.     Tổ chức Hội thảo chuyên đề về "Giáo dục Phật giáo truyền thống và hiện đại” chào mừng 35 năm thành lập GHPGVN tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
3. Ban Hoằng pháp:
1.       Tiếp tục tổ chức hội nghị triển khai chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), Nội quy hoạt động của Ban Hoằng pháp Trung ương.
2.       Tiếp tục có kế hoạch cụ thể cho việc cơ cấu nhân sự và chương trình hoạt động Phật sự của các Phân ban thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương.
3.       Thành lập Giảng sư đoàn trực thuộc Ban Hoằng pháp Trung ương.
4.       Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh.
5.       Tổ chức Khóa Bồi dưỡng Hoằng pháp và tập huận Hoằng pháp viên khu vực phía Bắc.
6.       Duy trì và phát triển những buổi thuyết giảng tại các Giảng đường, Đạo tràng Tu Bát quan trai, khóa tu Phật thất, Một ngày an lạc, Tìm lại chính mình và các lớp Giáo lý tại các Tự viện trong cả nước.
7.       Tổ chức tuyển sinh Cao – Trung cấp Giảng sư khóa IX (2016 - 2019).
8.       Tìm mặt bằng cho việc xây dựng Trung tâm Hoằng pháp phía Nam để làm cơ sở đào tạo Tăng Ni giảng sư và tập huấn hoằng pháp viên, tổ chức các khóa tu học, bồi dưỡng cho Tăng Ni và Phật tử trong công tác truyền bá Chính pháp.
9.       Tiếp tục Phối hợp với Ban Phật giáo Quốc tế phát triển chương trình Hoằng pháp ở nước ngoài.
10.   Kết hợp với Ban Viện Trung ương trong việc truyền bá Chánh pháp, lợi lạc chúng hữu tình. Phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông trong công tác truyền bá Chánh pháp trên kênh Truyền hình An Viên (AVG) và các trang mạng khác.
4. Ban hướng dẫn Phật tử:
1.     Thăm viếng và làm việc với Ban Trị sự GHPGVN và Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành phía Bắc (đợt II).
2.     Giải quyết kiến nghị của Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành trong các đợt làm việc vừa qua theo chức năng nhiệm vụ.
3.     Phối hợp với Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức các sự kiện chào mừng Diễn đàn Thượng đỉnh Phật giáo Asean, chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, hướng đến chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
4.     Tổ chức Quy y Tam bảo cho các Phật tử dân tộc trên địa bàn các Tự viện đã thành lập.
5.     Hướng dẫn và khuyến khích các Phật tử tích cực hưởng ứng việc tổ chức Lễ Hằng thuận tại các Tự viện.
6.     Tăng cường sinh hoạt Hội nhập cộng đồng và Từ thiện Xã hội.
7.     Hướng dẫn tổ chức cho Cư sĩ Phật tử tham gia Đại lễ Vu lan – Báo hiếu PL. 2560.
8.     Củng cố tổ chức các Phân ban mới thành lập, tạo điều kiện giúp đỡ để các Phân ban, Tiểu ban thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
9.     Tiếp tục hướng dẫn Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành, thành lập Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử và Phân ban Phật tử Dân tộc.
10. Tổ chức Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2016 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
5. Ban Nghi lễ:
1.       Phổ biến chương trình hoạt động của Ban Nghi lễ Trung ương.
2.       Tham gia công tác giảng dạy về nghi lễ tại các khóa Bồi dưỡng Nghi lễ.
3.       Phối hợp với Ban Tăng sự thực hiện nghi lễ cho các Đại giới đàn.
4.       Tiếp tục tiến hành công tác biên soạn Giáo án Nghi lễ.
5.       Tiếp tục thực hiện biên soạn quyển kinh nhựt tụng hằng ngày.
6.       Hỗ trợ các hoạt động về Nghi lễ cho Ban Nghi lễ các tỉnh, thành.
7.       Tham gia công tác tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.
6. Ban Văn hóa:
1.       Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của 04 đề án Pháp phục, kiến trúc, ngôn ngữ, di sản Phật giáo. 
2.       Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Asean tại Việt Nam.
3.       Phối hợp với Ban Nghi lễ Trung ương tổ chức tọa đàm 35 năm thành lập GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh.   
4.       Triển khai các bước tiếp theo của dự án Số hóa 3D những ngôi chùa Việt Nam.
5.       Tổ chức thăm viếng, làm việc với Ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh thành. 
6.       Lập kế hoạch phối hợp với Ban Trị sự, Ban Văn hóa các tỉnh thành tổ chức Hội thảo chuyên đề Hành trạng của chư Tôn đức Tăng Ni và Cư sĩ hữu công Phật giáo.
7.       Thúc đẩy Ban Trị sự và Ban Văn hóa các tỉnh thành hoàn tất việc biên soạn Lịch sử Phật giáo và hành trạng chư Tôn Thiền đức – Cư sĩ hữu công đối với Phật giáo.
8.       Xây dựng kế hoạch thống kê và phát triển hệ thống Viện Bảo tàng và Thư viện Phật giáo tại Trung ương và địa phương.
9.       Tăng cường công tác tuyên truyền bảo tồn và phát huy đặc trưng văn hóa Phật giáo Việt Nam trên các phương tiện truyền thông và cử đại diện Ban Văn hóa trực tiếp đến phổ biến về chủ trương nầy tới các địa phương và các hệ phái Phật giáo trong cả nước.  
10.   Tổ chức tổng kết Phật sự 6 tháng cuối năm 2016.
7. Ban Kinh tế Tài chính:
1.       Triển khai các hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính Trung ương.
2.       Tham gia các hoạt động Phật sự của Trung ương Giáo hội, nhất là công tác tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.
3.       Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử các Tự viện cúng dàng Công đức phí cho các hoạt động của GHPGVN.
4.       Tùy theo điều kiện tài chính sẽ hỗ trợ và cúng dường cho hoạt động của Trung ương Giáo hội, các Ban Trung ương.
8. Ban Từ thiện Xã hội:
1.     Triển khai chương trình hoạt động Phật sự chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.
2.     Củng cố và nhân rộng hệ thống Tuệ Tĩnh Đường, phòng phát thuốc Đông, Tây y tại các tỉnh, thành, quận, huyện trong cả nước.
3.     Tiếp tục vận động Tăng Ni và Phật tử thành lập Bệnh viện Tư nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
4.     Vận động Tăng Ni, Phật Tử trong và ngoài nước xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho những đối tượng chính sách; ủng hộ chương trình đem lại ánh sáng cho bệnh nhân đục thủy tinh thể.
5.     Hỗ trợ cho Tăng Ni, Phật Tử thành lập trường dân lập (Mẫu giáo mần non), lớp học tình thương, trung tâm dạy nghề, nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật (nếu có yêu cầu), phát triển bếp ăn từ thiện, nồi cháo tình thương tại các Tự viện.
6.     Phối hợp với Cơ quan liên hệ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghiên cứu và phát triển thêm các Trung tâm tư vấn và chương trình phòng chống HIV/AIDS.
7.     Phối hợp với các Ban viện Trung ương Giáo hội trong công tác từ thiện xã hội liên ngành.
8.     Lập đề án thành lập Trung tâm Từ thiện xã hội.
9.     Thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo.
9. Ban Phật giáo Quốc tế:
1.  Tiếp tục động viên và hỗ trợ cho Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành có điều kiện thành lập Ban Phật giáo Quốc tế tại các tỉnh, thành.
 1. Hỗ trợ và tham mưu cho GHPGVN trong các công tác đối ngoại; tham gia công tác Phật sự đối nội do Trung ương Giáo hội chỉ đạo, nhất là công tác tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.
3.  Tiếp tục phát huy vai trò, khả năng đoàn kết của GHPGVN với các tổ chức, hội đoàn và các nước Phật giáo thân hữu trên thế giới.
4.  Phối hợp với Ban Thông tin Truyền thông Trung ương trong công tác quảng bá về các thông tin và hoạt động của GHPGVN trong suốt 35 năm đến với các tổ chức, các nước, vùng lãnh thổ Phật giáo trong khu vực và trên thế giới nhân kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.
5.  Tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho Hội Phật tử Việt Nam tại các nước: Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Nga, Đức, Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Séc, Ucraina, Hungary, Ba Lan và Tiệp Khắc v.v… ổn định, đoàn kết và phát triển vững mạnh. 
6.  Tiếp tục nỗ lực hỗ trợ và liên hệ thân hữu với các Tăng Ni, đồng bào Phật tử Việt kiều ở nước ngoài để có thêm những cơ sở Phật giáo tại Âu Mỹ, Úc Châu và các nước trong khu vực; đặc biệt, quan tâm giúp đỡ Thiền viện Trúc Lâm Paris được ổn định và sinh hoạt lâu dài; Tăng cường mối liên hệ với Tăng Ni và Phật tử người Việt Nam tại nước ngoài nhằm thể hiện chính sách đoàn kết, tình đạo, tình quê hương và tình dân tộc của Giáo hội đổi với cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. 
7.  Quan tâm đến việc đón tiếp các phái đoàn Phật giáo bạn, các tổ chức Phật giáo quốc tế và các đoàn khách nước ngoài đến thăm hữu nghị Việt Nam và GHPGVN; Tiếp tục tham mưu cho Trung ương Giáo hội của phái đoàn đại diện GHPGVN tham dự các lễ hội, hội thảo, hội nghị Phật giáo quốc tế và khu vực.
8.  Tiếp tục tạo mối quan hệ hữu nghị chặt chẽ và giao lưu trao đổi văn hóa giữa Phật giáo Nam tông Khmer trong khu vực.
10. Ban Pháp chế:
 1. Triển khai các hoạt động chuyên môn của Ban Pháp chế Trung ương.
 2. Hỗ trợ Ban Pháp chế các tỉnh, thành trong công tác chuyên ngành.
 3. Tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Văn phòng Trung ương Giáo hội trong công tác giải quyết khiếu nại liên quan đến Tăng Ni, Tự viện, nhân sự các cấp Giáo hội.  
 4. Thăm viếng Ban Trị sự và làm việc với Ban Pháp chế các tỉnh, thành.
 5. Tham gia công tác tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.
11. Ban Kiểm soát:
 1. Tiếp tục triển khai hoạt động của Ban Kiểm soát Trung ương năm 2016.
 2. Phối kết hợp với Ban Tăng sự, Ban Pháp chế Trung ương để rà soát và đề xuất với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giải quyết một số vụ việc liên quan đến cơ sở Tự viện, Tăng Ni và Phật tử.
3.       Đối với những vấn đề quan trọng trong quản lý, điều hành của Trung ương Giáo hội, Ban Kiểm soát Trung ương phối kết hợp với Ban Thư ký Giáo hội để nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết theo quy định của Hiến chương GHPGVN và Pháp luật Nhà nước.
4.       Hỗ trợ Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Giáo hội cùng cấp.
5.       Đôn đốc, kiểm tra hoạt động của Ban Kiểm soát cấp tỉnh, cấp huyện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên chủ chốt trong Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương.   
6.       Giám sát, đề xuất ý kiến với Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành trong việc tổ chức nhân sự Đại hội Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.  
12. Ban Thông tin Truyền thông:
1.       Tổ chức chương trình Đạo hiếu và Dân tộc gồm các hoạt động chính như: Mở cuộc thi về Đạo hiếu, xuất bản tập sách về Đạo hiếu, tổ chức Hội thảo về Vu lan và tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp về Vu lan tại Nhà hát lớn Tp. Hà Nội. 
2.       Dự kiến chương trình truyền hình trực tiếp: "Trao giải cuộc thi sáng tác tác phẩm về Đạo hiếu và tôn vinh những tấm gương hiếu thảo” tại Nhà hát lớn Tp. Hà Nội.
3.       Tiếp tục sản xuất tin, bài về công tác Phật sự trong nước và quốc tế bám sát các hoạt động Phật sự năm 2016, như các hoạt động Bố tát, hậu an cư kiết hạ, mùa Vu lan, các hoạt động Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2016 – 2021, các hoạt động kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN.  
4.       Tăng cường phối hợp cùng các website, Tạp chí Phật giáo để trao đổi chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông.
5.       Kết nối trực tiếp với các Ban TTTT của GHPGVN các tỉnh/thành để thu thập thông tin, tư liệu, ứng xử và xử lý nhanh các vụ khủng hoảng truyền thông, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của GHPGVN.
6.       Phối hợp và đề nghị các tỉnh thành chưa thành lập Ban TTTT cấp trực thuộc quan tâm và kiện toàn về tổ chức; các tỉnh đã có Ban TTTT, đề nghị Ban Trị sự các tỉnh/thành quan tâm tạo điều kiện hoạt động, để truyền thông các cấp Giáo hội ngày càng đóng góp có hiệu quả hơn cho truyền thông Phật giáo phát triển vững mạnh.
13. Viện – Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:
1.       Tiếp tục công tác biên dịch, biên soạn, in ấn và phát hành kinh sách của Viện và Phân viện.
2.       Kết hợp với Khoa Ngữ văn thuộc Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục giảng dạy khóa 2 Lớp Ngữ văn Viện Phật học (2015 - 2019).
3.       Tổ chức Hội thảo khoa học về Tổ Khánh Hòa – Người khởi xướng phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam; Hội thảo khoa học Hành trạng của Tổ sư Nguyên Thiều – Siêu Bạch ở Đàng trong; các Hội thảo khoa học chuyên đề; tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Phật giáo tổ chức tại Hồng Kông.
4.       Tiếp tục tổ chức và giảng dạy các khóa thiền.
5.       Xuất bản ấn phẩm Tạp chí Nghiên cứu Phật học.
6.       Tăng cường việc in ấn và phổ biến kinh sách trong cộng đồng Phật tử, các đạo tràng.
III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:
-        Tăng cường hiệu năng làm việc và liên hệ chặt chẽ giữa Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban, Viện Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp.
-        Theo dõi tình hình, đôn đốc, kiểm tra hoạt động Phật sự ở các cấp Giáo hội, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, đối chiếu kế hoạch 5 năm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam để đảm bảo và hoàn thành công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) đã được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII đã hoạch định.
-        Hỗ trợ, góp ý các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các cấptriển khai, thực hiện các công tác Phật sự có liên quan phù hợp với Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban, Viện Trung ương và Pháp luật Nhà nước.
-        Phối hợp chặt chẽ công tác giữa Ban Thường trực, các Ban chuyên môn và hai Văn phòng Trung ương Giáo hội để nhanh chóng thực hiện các thông tin liên lạc giữa Trung ương Giáo hội với các địa phương; kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đối với tình hình hoạt động của các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp; đề xuất phương thức giải quyết trong trường hợp cần thiết, chú trọng đến các khó khăn, vướng mắc mới phát sinh có thể làm ảnh hưởng đến kỷ cương, sự ổn định và phát triển bền vững của GHPGVN.
-        Tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trườngvà ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng đời sống văn hóa trên lĩnh vực giao thông, ở khu dân cư v.v…; ủng hộ quốc phòng, biển đảo quê hương, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ; nỗ lực góp phần xây dựng, phát triển tổ quốc Việt Nam theo mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
", controlbar:'bottom', abouttext:"phatgiaoquangnam.vn", aboutlink:"http://phatgiaoquangnam.vn", logo: { file: "", link: "http://phatgiaoquangnam.vn", }, captions: { back: false, color: 'ffffff', fontsize: 11 } });
thongke725227
Tổng số lần truy cập : 725227
Số lần truy cập hôm nay : 102
Số lần truy cập hôm qua : 159
Số lần truy cập tháng này : 4792
Số lần truy cập năm nay : 4792
Số trang xem hôm nay : 410
Tổng số trang được xem : 10704124
Người đang online : 6
Flag Counter
" width="16" height="16"/> " target="_blank" rel="nofollow" >
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf