610 869
Ngày đăng: 13:03:29 04-12-2018-- Lượt xem: 6870.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Hướng dẫn Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 10/10/2018 Ban thường trực HĐTS GHPGVN ban hành Thông tư hướng dẫn:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

___________
Số: 390/TT/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018


THÔNG TƯ
Hướng dẫn Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 
cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kính gửi: – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Điều 138, Bộ Luật dân sự năm 2015;
Căn cứ Điều 16, Điều 30, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016;
Căn cứ Điều 9, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Căn cứ Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI.
Căn cứ công văn số 1014/TGCP-PG, ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc ủy quyền thực hiện Điều 16 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung tại những nơi chưa đủ điều kiện thành lập cơ sở thờ tự hợp pháp. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tổ thức tôn giáo trực thuộc) như sau:
1. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tổ thức tôn giáo trực thuộc) có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi công văn đề nghị lên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, sẽ được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ủy quyền bằng văn bản (theo Điều 138, Bộ Luật Dân sự 2015) để Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh có thẩm quyền đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. 
- Hồ sơ gồm: 
a) Văn bản đề nghị: nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt tôn giáo, số lượng người tham gia;
b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;
c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung;
d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký.
2. Trước khi ủy quyền cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự sẽ thực hiện việc đăng ký pháp nhân phi thương mại cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh. Do đó, đề nghị Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh gửi hồ sơ đăng ký pháp nhân phi thương mại theo quy định tại khoản 1, Điều 9,  Nghị định 162 cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm:
a) Văn bản đề nghị: họ và tên, pháp danh người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc (Trưởng Ban Trị sự tỉnh) được đề nghị cấp đăng ký;
b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
d) Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
đ) Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.
3. Sau khi có văn bản ủy quyền và đã được cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại, Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh thực hiện gửi hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại Điều 16, Điều 17, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 
- Hồ sơ đăng ký gồm:
a) Văn bản đăng ký (theo mẫu B5 Nghị định 162)  nêu rõ tên tổ chức đăng ký; tên tôn giáo; họ và tên, nơi cư trú của người đại diện; nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt tôn giáo, số lượng người tham gia;
b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;
c) Sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung;
d) Bản tóm tắt giáo lý, giáo luật đối với việc đăng ký .
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải nêu rõ lý do.
4. Sau khi đã được được UBND cấp xã trả lời chấp thuận bằng văn bản, Đề Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh có văn bản báo cáo cho Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Kính đến Quý Ban Trị sự tri tường và thực hiện.
Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành./.


 

 


Nơi nhận:
- Như trên; (để thực hiện)
- Ban Tôn giáo Chính phủ; 
- Vụ Phật giáo BTG CP;
(để tri tường và giúp đỡ)
- UBND, BTG - Sở Nội vụ các tỉnh, thành;
(để tri tường và giúp đỡ)
     - Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH


đã kýHòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN                                                                 

Mẫu B5
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ........................

 

BAN TRI SỰ
Số         /ĐK - BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ngày .....tháng .....năm 2018

 

ĐĂNG KÝ
Sinh hoạt tôn giáo tập trung 
_____________
Kính gửi: ……….(2)……….
Tên tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (chữ in hoa):

.………….………………………………………………………………............... 
Trụ sở của tổ chức:……………………… (3)…………………………....
Thuộc tôn giáo:...…………………………………………..................................... 
Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau: 
Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: ………………………………................ 
Người đại diện của nhóm: 
Họ và tên:……………………………… Năm sinh: …………….......................... 
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………......................... 
Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………......................... 
Ngày cấp:………….…Nơi cấp: ………………………………............................. 
Nơi cư trú:.………………………………………………………........................... 
Nội dung sinh hoạt tôn giáo: ..…….…………………………………….
Địa điểm sinh hoạt tôn giáo (4): …………………………………………
Thời gian sinh hoạt tôn giáo:.……………………………………………
Số lượng người tham gia:….…………………………………………….
Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, đối với việc đăng ký của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
 

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN (5)
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc nơi dự kiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo.
(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.
(4) Ghi rõ địa chỉ nơi sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(5) Người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đối với người đại diện của tổ chức tôn giáo phải ký tên và đóng dấu của tổ chức.


 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 

____________
Số:             /GUQ/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

         Hà Nội, ngày      tháng     năm 2018

 

GIẤY UỶ QUYỀN


Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
Căn cư Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;
Căn cứ Hiến Chương GHPGVN;
Căn cứ công văn số 1014/TGCP-PG, ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc ủy quyền thực hiện Điều 16 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo;
Căn cứ vào nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập trung……
            
I/ BÊN UỶ QUYỀN: 
BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
Địa chỉ: 
Đại diện :                                               Chức vụ:  
Số CMND:           cấp ngày                      , nơi cấp:                    
II/BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH …………
Địa chỉ: 
Người đại diện:
Số CMND:           cấp ngày                      , nơi cấp:                    
III/ NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bên được ủy quyền được phép thay mặt cho Bên ủy quyền lập hồ sơ, thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Bên được ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định.
Thực hiện đúng nội dung ủy quyền 
Thời hạn ủy quyền: kể từ  ngày ký Giấy ủy quyền này cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền.
Giấy Uỷ quyền này gồm 1 trang và được lập thành nhiều bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và gửi các cơ quan liên quan, lưu VP1, VP2.


 

  TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
CHỦ TỊCH
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke736761
Tổng số lần truy cập : 736761
Số lần truy cập hôm nay : 67
Số lần truy cập hôm qua : 202
Số lần truy cập tháng này : 6317
Số lần truy cập năm nay : 16326
Số trang xem hôm nay : 310
Tổng số trang được xem : 10934366
Người đang online : 5
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf