610 835
Ngày đăng: 07:49:33 12-06-2020-- Lượt xem: 5678.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Thông tư hướng dẫn cử nhân sự Ban Hộ Tự, Ban Hộ Trì Tam Bảo nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện

Để chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, Ban trị sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn kiện toàn nhân sự cơ sở và sơ kết 5 năm hoạt động Phật sự.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số   279/TT/BTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày   08 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ

Về việc hướng dẫn cử nhân sự Ban Hộ Tự, Ban Hộ Trì Tam Bảo

nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện

-------------------

 

Kính gửi:

 

 

 

-Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

 

 

 

       

Căn cứ điều 57 chương X Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VI;

Căn cứ Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 ban hành quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ kết luận phiên họp ngày 24/5/2020; Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn cử nhân sự Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo tiến tới chuẩn bị Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) nhiệm kỳ 2021-2026, như sau:

 

I. Quy định chung:

1. Thời gian cử nhân sự Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo tiến hành từ nay đến hết ngày 3-9-2020.

2. Số lượng thành viên Ban Hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo (đối với cơ sở đã bổ nhiệm trụ trì) thực hiện theo quy định tại điều 58 chương X, Nội quy Ban Tăng Sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Nhiệm kỳ của Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo: 05 năm.

4. Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự Ban hộ tự, Ban hộ trì Tam bảo phải là những Tăng Ni, cư sĩ Phật tử có uy tín, đạo hạnh tốt, có năng lực làm việc và nhiệt tâm trong các hoạt động Phật sự.

II. Biện pháp thực hiện cử nhân sự:

1. Đối với Ban hộ tự: (cơ sở chưa bổ nhiệm trụ trì)

-Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện chỉ đạo các cơ sở trực thuộc tổ chức buổi họp, dưới sự chủ trì của Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện và tham dự của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đang sinh hoạt tại cơ sở đó để giới thiệu nhân sự Ban hộ tự nhiệm kỳ mới.

-Thư ký buổi họp lập biên bản giới thiệu nhân sự có xác nhận của đại diện Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện, Ban hộ tự đương nhiệm.

-Ban Trị Sự GHPGVN cấp huyện đăng ký nhân sự Ban hộ tự với UBND cấp huyện theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Ban hành quyết định chuẩn y theo quy định tại điều 40 chương VII Hiến chương GHPGVN.

-Các cơ sở Phật giáo trực thuộc tỉnh, sẽ do Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chỉ đạo, chủ trì giới thiệu nhân sự theo thẩm quyền.

2. Ban hộ trì Tam bảo: (cơ sở đã bổ nhiệm trụ trì)

-Trụ trì tổ chức họp toàn thể tín đồ đang sinh hoạt tại cơ sở giới thiệu nhân sự Ban hộ trì Tam bảo.

-Lập tờ trình đề nghị Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện chuẩn y. Lưu ý chức năng hoạt động Ban hộ trì Tam bảo thực hiện theo khoản 2, điều 58 Nội quy Ban Tăng sự GHPGVN nhiệm kỳ 2017-2022.

III. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo cấp huyện:

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị Quý ban triển khai trước ngày 25/10/2020 một số nội dung:

-Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021.

-Tổ chức họp đánh giá ưu, khuyết điểm quá trình hoạt động Phật sự của Ban, nhiệm vụ thực hiện của từng thành viên Ban Trị sự, qua đó dự thảo chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2025 phù hợp với giai đoạn mới.

-Quý ban gửi về Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh các nội dung nêu trên để tổng hợp chung, dự kiến chương trình hoạt động của GHPGVN tỉnh.

Các nội dung cụ thể về tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ mới, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh sẽ hướng dẫn sau khi có chỉ đạo của Trung ương GHPGVN.

 

Vì sự đoàn kết hòa hợp, trang nghiêm Giáo hội, góp phần hoằng dương chánh pháp, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh rất mong quý cấp Giáo hội thực hiện tốt tinh thần Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Ban thường trực Ban Trị Sự;

-BTG tỉnh, UBND, UBMTTQ, PNV, CA các huyện, thị xã, thành phố;

-Lưu VP

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Thành

 

 

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo

 

thongke715010
Tổng số lần truy cập : 715010
Số lần truy cập hôm nay : 135
Số lần truy cập hôm qua : 140
Số lần truy cập tháng này : 663
Số lần truy cập năm nay : 68094
Số trang xem hôm nay : 929
Tổng số trang được xem : 10533230
Người đang online : 6
Flag Counter
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf