210 419
Ngày đăng: 12:27:28 28-06-2016-- Lượt xem: 8409.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin của GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Ngày 12 tháng 6 năm 2016,Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên trang thông tin của GHPGVN tỉnh Quảng Nam
QUY CHẾ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN
LÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 287 /QĐ/BTS, ngày 12 tháng 6 năm 2016
của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Địa chỉ, tên gọi trang thông tin điện tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam:
-Địa chỉ : www.phatgiaoquangnam.vn.
-Tên gọi : Trang thông tin điện tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam sau đây gọi tắt là Website Phật giáo Quảng Nam.
Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin Phật giáo Quảng Nam lên trang mạng điện tử bao gồm:
-Quản lý và vận hành Website Phật giáo Quảng Nam.
-Cung cấp và cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu.
-Biên tập thông tin.
-Các công tác khác trên mạng.
2. Đối tượng điều chỉnh: Quy định này áp dụng cho thành viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, các ban ngành Giáo hội, cơ sở trực thuộc.
 Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của Website Phật giáo Quảng Nam:
1. Website Phật giáo Quảng Nam là trang thông tin điện tử duy nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam; nơi cung cấp, trao đổi thông tin chính thức được công khai trên mạng Internet và tích hợp các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý phục vụ cho hoạt động của GHPGVN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
2. Nhiệm vụ của Website Phật giáo Quảng Nam: 
a. Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn công khai các quy định, chủ trương, đường hướng của GHPGVN.
b. Cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến GHPGVN các cấp, hoạt động của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
c. Thông qua Website Phật giáo Quảng Nam giúp bạn đọc trong và ngoài nước có thể tìm hiểu và biết thêm về Phật giáo đất Quảng.
d. Đáp ứng nhu cầu hội nhập về công nghệ thông tin, đồng thời trao đổi các thông tin chủ yếu liên quan đến hoạt động của GHPGVN tỉnh.
e. Tạo ra một kênh trao đổi giữa GHPGVN tỉnh và các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu thông tin về Phật giáo Quảng Nam.
 Điều 4. Quản lý Website Phật giáo Quảng Nam:
1. Website Phật giáo Quảng Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.
2. Ban Biên tập Website Phật giáo Quảng Nam có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Website; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Trị Sự về những vấn đề liên quan đến Website Phật giáo Quảng Nam.
3. Mọi hoạt động của Website Phật giáo Quảng Nam phải tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản lý thông tin trên mạng Internet và quy định của GHPGVN và Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
CHƯƠNG II
CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU LÊN WEBSITE

          Điều 5. Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Website.
1. Giới thiệu chung về Phật giáo tỉnh Quảng Nam.
2. Giới thiệu về các lĩnh vực thuộc phạm vi của GHPGVN tỉnh.
3. Các thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý của GHPGVN tỉnh.
4. Các tin tức hoạt động của GHPGVN tỉnh và các tin tức sự kiện khác liên quan.
5. Các văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo và các văn bản của các cấp GHPGVN.
6. Danh mục địa chỉ, thư điện tử của Ban Trị Sự, các ban, ngành và các đơn vị trực thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Nam.
7. Thông cáo báo chí, trả lời và phát ngôn chính thức của lãnh đạo GHPGVN tỉnh;
8. Các thông tin cần thiết khác.

          Điều 6. Đơn vị cung cấp thông tin:
1. Các ban, ngành trực thuộc, cơ sở và cá nhân thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Nam;
2. Các đơn vị có liên quan.
Điều 7. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu: 
1. Quy trình cập nhật tin lên Website Phật giáo Quảng Nam: Mọi thông tin, dữ liệu được đăng tải lên Website Phật giáo Quảng Nam do Ban biên tập Website đảm nhiệm và được thực hiện theo các quy trình sau:

          Bước 1: Cung cấp thông tin:
 Các ban, ngành, đơn vị trực thuộc GHPGVN tỉnh hoặc cá nhân cung cấp thông tin bằng văn bản, kèm theo file tin dữ liệu (kể cả các bảng biểu, công thức, hình ảnh) và gửi cho Ban biên tập Website Phật giáo Quảng Nam tại địa chỉ email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com hoặc trực tiếp qua Thư ký hoặc các thành viên Ban biên tập.
- Thành viên Ban biên tập Website Phật giáo Quảng Nam chịu trách nhiệm chính về nội dung thông tin hoạt động Phật sự của đơn vị và tập hợp xử lý tin khi tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp.
- Thư ký Ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp thông tin và trình Trưởng ban/ Phó ban Biên tập duyệt nội dung; hình ảnh, bài viết.

Bước 2: Cập nhật thông tin lên Website Phật giáo Quảng Nam:
- Sau khi thông tin được lãnh đạo Ban biên tập duyệt, Thư ký sẽ chỉnh sửa mỹ thuật và đăng lên Website Phật giáo Quảng Nam và các trang mạng khác.
3. Bộ mã tiếng Việt thống nhất dùng là mã Unicode.

Điều 8. Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu:
1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 5 của Quy định này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin.
2.Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật hàng ngày.
3.Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin phải được cung cấp kịp thời trước khi Trưởng ban/ Phó ban biên tập duyệt để công bố chính thức lên Website.
 
Điều 9. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các đơn vị:

         1. Trách nhiệm chung của các đơn vị:
a. Các ban, ngành, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời cho Ban biên tập Website về nội dung thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 5 của Quy chế này, thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý; Bài viết, thông tin có thể do ban, ngành trực thuộc, đơn vị cơ sở chủ động tiến hành cung cấp hoặc do Ban biên tập đề nghị cung cấp.
b. Thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm trước Trưởng ban/ Phó ban biên tập về xử lý những thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực mà ban, ngành, đơn vị, cá nhân cung cấp.
c. Trưởng ban Biên tập chịu trách nhiệm chung về hoạt động của trang Website.
2. Trách nhiệm cụ thể các ban, ngành trực thuộc, đơn vị cơ sở:
a. Các ban, ngành và đơn vị trực thuộc GHPGVN tỉnh: Tích cực trong việc cung cấp các thông tin về các lĩnh vực hoạt động, sự kiện của ban, ngành, đơn vị mình cho Ban biên tập Website.
b. Ban Thông tin truyền thông GHPGVN tỉnh:
-Phối hợp với Văn phòng trong công tác quản trị, bảo đảm vận hành Website thường xuyên và ổn định; Tham mưu các giải pháp kỹ thuật để Website có thể hoạt động ổn định.
-Thường xuyên chịu trách nhiệm đưa tin các hoạt động của Ban thường trực Ban Trị Sự, Ban ngành trực thuộc Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và cập nhật các thông tin, sự kiện Phật giáo trong và ngoài nước lên Website Phật giáo Quảng Nam.
-Đôn đốc các thành viên thuộc Ban Thông tin Truyền thông đưa thông tin về các sự kiện Phật giáo trong tỉnh lên Website Phật giáo Quảng Nam và các trang mạng khác kịp thời và chính xác.
 
c. Văn phòng Ban Trị Sự:
- Làm đầu mối trong công tác quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website. Phối hợp với Ban biên tập và các ban, ngành, đơn vị lưu trữ thông tin, dữ liệu; xử lý cơ sở dữ liệu liên quan đến các hoạt động của GHPGVN tỉnh.
- Đôn đốc văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố thường xuyên xử lý, đưa thông tin về các hoạt động Phật giáo địa phương lên Website Phật giáo Quảng Nam và các trang mạng khác.
- Cung cấp các qui định, hướng dẫn, văn bản, văn bản quy phạm pháp luật, hành chánh liên quan đến GHPGVN.
- Quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động tài chính liên quan đến hoạt động Website.

CHƯƠNG III
CÔNG TÁC BIÊN TẬP, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG WEBSITE

          Điều 10. Ban biên tập Website GHPGVN Phật giáo Quảng Nam:
1. Ban biên tập Website Phật giáo Quảng Nam do Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của văn phòng GHPGVN tỉnh.
2. Ban biên tập Website gồm: Trưởng ban (Chánh Thư Ký), Phó ban, các thành viên Ban biên tập (là lãnh đạo văn phòng, Ban Thông tin Truyền thông, các đơn vị liên quan), Thư ký (Ban Thông tin Truyền thông).
Điều 11. Nhiệm vụ của Ban biên tập Website Phật giáo Quảng Nam:
1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi qua các hình thức được quy định tại Điều 9 của Quy chế này; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Website hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo Ban Trị Sự, đề nghị các ban, ngành, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho Website Phật giáo Quảng Nam.
2. Biên tập, xử lý các tin của các trang tin, chuyên mục.
3. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.
4. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các ban, ngành, đơn vị để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh.
 
Điều 12. Trách nhiệm của Trưởng ban, Phó ban, các Thành viên Ban biên tập, Thư ký Ban biên tập Website Phật giáo Quảng Nam:
1. Trưởng ban biên tập Website chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh về hoạt động của Website.
2. Phó ban biên tập có trách nhiệm giúp Trưởng ban biên tập thực hiện việc điều hành các hoạt động của Ban biên tập theo sự phân công của Trưởng ban biên tập.
3. Thành viên Ban biên tập thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo ban biên tập thu thập thông tin, biên tập nội dung, gửi tin về Thư ký Ban biên tập; Đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn, hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 của Quy chế này, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban biên tập trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Thư ký ban biên tập có trách nhiệm tổng hợp thông tin từ các thành viên Ban biên tập, các đơn vị, cá nhân cung cấp trình Trưởng ban biên tập/ Phó ban biên tập duyệt trước khi đưa cập nhật thông tin lên trang mạng.
 
Điều 13. Kinh phí thực hiện Website Phật giáo Quảng Nam: Kinh phí thực hiện Website Phật giáo Quảng Nam được duyệt chi trong nguồn quỹ của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh bao gồm:
1.Chi cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet.
2.Chi chương trình nâng cấp và phát triển Website.
3.Các khoản chi khác được Trưởng Ban Trị Sự duyệt theo đề nghị của Văn phòng Ban Trị Sự và Ban biên tập Website.

CHƯƠNG IV
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 14. Khen thưởng: Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy định này và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Website GHPGVN tỉnh, tùy theo thành tích cụ thể Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam sẽ xét tuyên dương, khen thưởng.
 Điều 15. Xử lý vi phạm:  Các Ban, Ngành, đơn vị trực thuộc GHPGVN tỉnh và cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật, không đúng với các quy định của Quy chế này và các quy định khác có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam và các cơ quan pháp luật.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 16. Điều khoản thi hành:
1. Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Website Phật giáo  Quảng Nam có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy định này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo Website Phật giáo  Quảng Nam hoạt động hiệu quả nhất./.
 
TM/ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM
TRƯỞNG BAN
 
 
Hòa thượng Thích Thiện Duyên
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
thongke789217
Tổng số lần truy cập : 789217
Số lần truy cập hôm nay : 1476
Số lần truy cập hôm qua : 1876
Số lần truy cập tháng này : 16020
Số lần truy cập năm nay : 68782
Số trang xem hôm nay : 2274
Tổng số trang được xem : 11367871
Người đang online : 12
Flag Counter
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

Giáo Hội Phật Giáo Tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com

 

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf