910 367
Ngày đăng: 10:37:34 21-12-2020-- Lượt xem: 6202.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

PGT: Ban trị sự Phật giáo tỉnh hướng dẫn Đại hội Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

                         

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số:  403/HD/B

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Quảng Nam, ngày  18 tháng 12 năm 2020

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN

huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Nhiệm kỳ 2021-2026

 
   

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố.

 

       

 

Thực hiện Thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đại hội Phật giáo huyện) nhiệm kỳ 2021-2026 và kết luận của phiên họp ngày 16/11/2020; Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Thường trực Ban trị sự các cấp thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung Thông tư 205/TT/HĐTS ngày 19/9/2020 của Ban Thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN; tập trung lãnh đạo công tác tổ chức đại hội gắn với nhiệm vụ hoằng dương chánh pháp; đánh giá kết quả hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua, định hướng chương trình hoạt động Phật sự thực tiễn cho nhiệm kỳ 2021-2026; chọn cử nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện nhiệm kỳ mới.

 2. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phật giáo huyện phải thực hiện đúng phương châm kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách đảm bảo nguyên tắc, kỷ cương trong tổ chức giáo hội; đề cao trách nhiệm và tinh thần phụng sự dấn thân; tăng cường hơn nữa sự hòa hợp chúng và niềm tin của xã hội.

3. Đại hội Phật giáo huyện là đợt sinh hoạt lớn nhằm nâng cao nhận thức của Tăng–Ni, Phật tử về tinh thần hoà hợp, phụng sự đạo pháp - dân tộc, thấy rõ vai trò và trách nhiệm của các thành viên Giáo hội để đẩy mạnh sinh hoạt các Phật sự, tiến tới Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thời gian tổ chức Đại hội Phật giáo huyện: Từ  quý I/2021 đến hết quý III/2021 (từ  01/01/2021 đến hết  30/9/2021).

2. Số lượng Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN  huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Ban Trị sự huyện):

a) Ủy viên Ban Trị sự huyện: Không quá 37 Ủy viên;

b) Thường trực Ban Trị sự huyện: Không quá 1/3 Ủy viên trên tổng số Ủy viên Ban Trị sự.

3. Nhiệm kỳ của Ban Trị sự: 05 năm.

4. Độ tuổi tham gia Ban Trị sự:

a) Căn cứ điều 2 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

– Thành viên tham gia Ban Trị sự huyện không quá 60 tuổi;

– Không kiêm nhiệm quá 02 chức danh trong Thường trực Ban Trị sự.

b) Trường hợp địa phương là vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng dân tộc ít người, hoặc địa phương có ít Tăng Ni, cần một vị Tăng để nhiếp chúng, Trưởng ban Ban Trị sự huyện được vận dụng không quá 65 tuổi đời.

c) Khi đã vận dụng mục b nêu trên, địa phương vẫn không giới thiệu được vị Tăng để nhiếp chúng, Ban Trị sự tỉnh phân công thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự huyện theo điều 39 chương VII Hiến chương GHPGVN.

5. Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự:

a) Tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự Ban Trị sự huyện: là những Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử của các Hệ phái thành viên GHPGVN tại địa phương, có đạo hạnh tốt và uy tín, có năng lực làm việc, ngang tầm nhiệm vụ, có công đức với Đạo pháp và Dân tộc.

b) Nhân sự mới giới thiệu, phải trên cơ sở quy hoạch dự nguồn kế thừa cho những nhiệm kỳ tiếp theo, quan tâm đến Tăng Ni trẻ có trình độ Phật học (Trung cấp Phật học trở lên) và thế học (tú tài trở lên), thành thạo công nghệ thông tin.

c) Các chức danh trong Ban Trị sự huyện theo quy định tại điều 1 chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự cấp huyện:

– Trưởng ban Ban Trị sự;

– 01 Phó Trưởng ban Thường trực;

– 02 Phó Trưởng ban chuyên trách;

– Các Trưởng ban chuyên môn tương ứng với các Ban chuyên môn của Ban Trị sự tỉnh;

– 01 Chánh Thư ký;

– 02 Phó Thư ký kiêm Chánh, Phó Văn phòng Ban Trị sự;

– 01 Thủ quỹ;

– Ủy viên Thường trực;

– Các Ủy viên.

d) Ban chuyên môn theo yêu cầu, có số lượng không quá 17 thành viên, do Thường trực Ban Trị sự tỉnh quyết định chuẩn y.

6. Trình tự thủ tục cơ cấu nhân sự:

a) Việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Trị sự huyện do Tiểu ban nhân sự Đại hội Phật giáo huyện dự kiến giới thiệu được tiến hành dân chủ, công khai tại phiên họp do Ban Trị sự huyện đương nhiệm triệu tập;

b) Danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự huyện phải được đệ trình Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thẩm tường;

c) Đăng ký nhân sự dự kiến giới thiệu với Ủy Ban Nhân Dân cùng cấp.

 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI:

1. Trách nhiệm quyền hạn của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh:

a) Thành lập Ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo huyện.

b) Làm việc với Thường trực Ban Trị sự huyện:

-Hướng dẫn Ban Trị sự huyện chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội theo Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN huyện; Thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

-Cho ý kiến nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự:

+ Số lượng Ủy viên Ban Trị sự;

+ Thường trực Ban Trị sự.

-Cho ý kiến báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021 - 2026;

-Thống nhất thời gian cụ thể tổ chức Đại hội từng huyện;

-Ấn định số lượng Đại biểu tham dự Đại hội;

-Chọn một huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội điểm để các địa phương khác trong tỉnh rút kinh nghiệm.

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Trị sự huyện:

a) Ban Trị sự huyện tổ chức phiên họp mở rộng để thảo luận và chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026;

b) Thành lập Ban tổ chức Đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung, Tiểu ban hậu cần và các Tiểu ban khác có liên quan đến Đại hội;

c) Tiểu ban Nhân sự làm nhiệm vụ: Nghiên cứu, dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự cấp huyện để Đại hội suy cử theo Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN huyện; Thông tư số 205/TT-HĐTS ngày 19/9/2020 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh;

d) Tiểu ban Nội dung làm nhiệm vụ:

-Dự thảo Nội quy, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức;

-Dự thảo diễn văn khai mạc và bế mạc Đại hội;

-Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;

-Dự thảo tuyên bố mãn nhiệm kỳ và phát biểu nhận nhiệm vụ;

-Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

-Các nội dung tuyên truyền Đại hội.

e) Tiểu ban Hậu cần: Dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, bố trí sinh hoạt và ăn nghỉ cho đại biểu tham dự Đại hội;

g) Ban Trị sự huyện, Ban Tổ chức Đại hội thường xuyên nhóm họp hằng tuần để rà soát, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội và xin ý kiến Ban chỉ đạo công tác Đại hội Phật giáo huyện đối với những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

4. Trình tự thủ tục tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện:

a) Ban Trị sự huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh;

b) Ban Trị sự huyện có văn bản chính thức đăng ký tổ chức Đại hội với Ủy ban Nhân dân huyện theo Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo;

c) Hồ sơ gồm có:

-Văn bản đăng ký tổ chức Đại hội với Ban Thường trực Ban Trị sự cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện;

-Trong văn bản đăng ký nêu rõ: Tên tổ chức; lý do tổ chức; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; dự kiến thành phần nhân sự và dự kiến số lượng đại biểu tham dự;

-Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021, chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026;

-Văn bản đăng ký tổ chức Đại hội, nhân sự được giới thiệu suy cử theo mẫu của Phụ lục kèm theo Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ.

 

IV. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:

1) Chủ đề Đại hội: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

2) Chương trình Đại hội:

– Niệm Phật cầu gia bị.

– Chào Quốc kỳ, Đạo kỳ.

– Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

– Diễn văn khai mạc Đại hội.

– Tặng hoa chúc mừng.

– Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

– Tham luận (nếu có)

– Ban Trị sự huyện tuyên bố mãn nhiệm.

– Giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

– Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh lấy ý kiến đại biểu suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Thường trực Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (Đại hội nhất trí suy cử bằng cách vỗ tay hoặc niệm Phật).

– Tân Ban Trị sự huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

– Tặng quà lưu niệm.

– Phát biểu của Cơ quan Nhà nước huyện.

– Đạo từ của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh.

– Nghị quyết Đại hội.

– Diễn văn bế mạc, cảm tạ của Ban Tổ chức và hồi hướng.

3. Hình thức tổ chức Đại hội:

a) Trang trí trong Hội trường:

– Biểu ngữ:

              ĐẠO PHÁP – DÂN TỘC – CHỦ NGHĨA XÃ HỘI.

– Hình thức trang trí:

+ Tượng Phật ở chính giữa;

+ Hai bên:

Phía bên tay phải (từ trên nhìn xuống): tượng Bác Hồ và cờ Tổ quốc;

Phía bên tay trái (từ trên nhìn xuống): Pano Đại hội và cờ Phật giáo

+ Pano Đại hội:

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HUYỆN……..…........
        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO LẦN THỨ……......

NHIỆM KỲ  2021 – 2026

……………, ngày …….tháng ……năm 2021

+ Pano hai bên phía trước mặt tiền lễ đài:

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là sự kết tinh trí huệ, là nguyện vọng chân chính của Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử các tổ chức Giáo hội, tổ chức Hội và các Hệ phái Phật giáo trong cả nước, là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam (trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, trên cơ sở kính ngưỡng, phụng hành Giáo pháp, Giới luật Phật chế và tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (trích Lời nói đầu Hiến chương GHPGVN).

b) Trang trí bên ngoài Hội trường:

– Trước cửa Hội trường: CHÀO MỪNG QUÝ ĐẠI BIỂU

– Trước cổng Hội trường:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN………
LẦN THỨ …… NHIỆM KỲ 2021 – 2026

+ Trước cổng Hội trường treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo: Cờ Tổ quốc bên tay phải, cờ Phật giáo bên tay trái (tính từ ngoài nhìn vào).

+ Trục lộ trước địa điểm tổ chức Đại hội có thể treo cờ Phật giáo nhỏ, hoặc trang trí khác tùy theo điều kiện thực tế của địa điểm tổ chức.

c) Trang trí tại Tự viện: biểu ngữ, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo:

– Biểu ngữ treo tại cổng Tự viện:

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN ...............………
LẦN THỨ ……..... NHIỆM KỲ 2021 – 2026

– Cờ Tổ quốc bên tay phải (từ ngoài nhìn vào).

– Cờ Phật giáo bên tay trái (từ ngoài nhìn vào).

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện, nếu có vướng mắc, Quý Ban Trị sự liên hệ với Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để trình Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

 

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-BTT HĐTS GHPGVN;

-BTT BTS GHPGVN tỉnh;

-UBMTTQ, BDV, BTG, CA tỉnh;

-UBND, UBMTTQ, PNV, CA các huyện, thị xã, thành phố;

-Ban Chỉ đạo Đại hội PG huyện;

-Lưu VP

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Hòa thượng Thích Thiện Thành

 

Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
", controlbar:'bottom', abouttext:"phatgiaoquangnam.vn", aboutlink:"http://phatgiaoquangnam.vn", logo: { file: "", link: "http://phatgiaoquangnam.vn", }, captions: { back: false, color: 'ffffff', fontsize: 11 } });
thongke725971
Tổng số lần truy cập : 725971
Số lần truy cập hôm nay : 84
Số lần truy cập hôm qua : 0
Số lần truy cập tháng này : 84
Số lần truy cập năm nay : 5536
Số trang xem hôm nay : 1392
Tổng số trang được xem : 10716154
Người đang online : 4
Flag Counter
" width="16" height="16"/> " target="_blank" rel="nofollow" >
Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế
Phật giáo huyện Phú Ninh
Ban Trị Sự GHPGVN huyện Duy Xuyên

 

Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)

Email dành cho các cấp Giáo hội và bạn đọc gửi tin tức hoạt động Phật sự, bài viết nghiên cứu đến ban biên tập:
Email:  truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Xem hướng dẫn chọn vào đây
Dung lượng tối đa: 11MB
Các định dạng File nén sau: File.rar; File.zip
Các định dạng văn bản sau: File.doc; File.docx; File.pdf