TGH: Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564-DL.2020
Ngày đăng: 13:13:48 16-04-2020 -- Lượt xem: 2959

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

Số   259 /CV/BTS

V/v tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564-DL.2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

 

 

 

-Ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh;

-Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

-Cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh;

 

 

       

Thực hiện Thông tư số 076/TT-HĐTS ngày 16/4/2020 của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN V/v hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564-DL.2020.

Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam sao gửi Thông tư số 076/TT-HĐTS ngày 16/4/2020 của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN (đính kèm) đến Quý ban, ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh và đề nghị các cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Trung ương Giáo hội để Đại lễ Phật đản được trang nghiêm và thành tựu viên mãn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Ban thường trực HĐTS GHPGVN (b/c)

-Trưởng ban, các Phó Trưởng ban;

-Ban thường trực Ban Trị Sự;

-UBMTTQVN, BTG, CA tỉnh;

-UBND, UBMTTQVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

-Lưu VP

 

 

 

TM/ BAN THƯỜNG TRỰC

KT/TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN – CHÁNH THƯ KÝ

 

(Đã ký)

 

 

Đại đức Thích Viên Trừng

 

 

 

 

 

VP. GHPGVN tỉnh

Các tin đã đăng:
Trang 123456
Copyright© 2016 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam
Bản quyền thuộc : Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: Chùa Đạo Nguyên, số 140 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (0510) 3705010 - Email: truyenthongphatgiaoquangnam@gmail.com
Ghi rõ nguồn phatgiaoquangnam.vn khi sử dụng thông tin từ website này
Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật bởi: 0918.699.246 (Pd. Bảo Khánh Từ)